Мансап

QIC-те мансап құру QIC-пен бірге, Қазақстанмен бірге


QIC – бұл баламалы инвестициялар нарығының соңғы үрдістеріне сәйкес әлемдік стандарттар деңгейінде жұмыс істейтін тәжірибелі, өршіл және серпінді команда. Біз елдің және болашақ ұрпақтың өркендеуі үшін қолайлы жағдай жасауға мүдделіміз.

QIC қызметкерлердің тиімді жұмыс істеуі және олардың кәсіби өсуі үшін жағдай жасайды.

Күнделікті өмір

Біз тәуелсіз ойлау мен бастаманы бағалаймыз және жаһандық және ел үшін маңызды жобаларды бірлесіп жүзеге асыру үшін қызметкерлердің кәсіби өсуіне ықпал етеміз.

Заманауи корпоративтік мәдениет

QIC-тің басым міндеттерінің бірі қызметкерлердің тиімді жұмыс істеуі, олардың кәсіби өсуі, лайықты табыс табу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету және өндіріс мәдениетін дамыту үшін жағдай жасау болып табылады.

QIC өз қызметі шеңберінде барлық жұмысшыларға жұмысқа орналасу, жалақы төлеу, бағалау, дамыту, оқуға қолжетімділікті қамтамасыз ету, компаниядан кету кезінде тең мүмкіндіктер беру қағидатын басшылыққа алады.


Әртүрлілік пен инклюзияға берілгендік

«QIC» АҚ-да біз қызметкерлердің дағдылары мен тәжірибесі жоғары бағаланатын оң және инклюзивті жұмыс ортасын қамтамасыз етуге тырысамыз. Қызметкерлер арасында әртүрлілік пен инклюзтілікті қолдау біздің компания табысының кілті деп санаймыз.

Айырмашылықтар мен әр түрлі көзқарастарды құптай отырып, біз компанияда неғұрлым бай кәсіби тәжірибе құрамыз және компанияның инновациялық идеялар мен тұжырымдамаларды әзірлеу, сондай-ақ барынша негізделген инвестициялық шешімдер қабылдау қабілетін жетілдіреміз.

Бос орындар

Біліктілік талаптары:
1. Жоғары экономикалық/экологиялық/техникалық білім. Жоғары дәрежеге артықшылық беріледі;
2. Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл;
3. Ұйым бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түріндегі жұмыс тәжірибесі (холдингтің компаниялар тобында және/немесе мемлекеттік органдарда жақсырақ) – кемінде 2 жыл.

Функционалдық міндеттері:
- банктермен және брокерлік компаниялармен жасалған шарттарды құрылымдық бөлімшелермен келісу, қажетті құжаттарды (құрылтай құжаттары, сенімхаттар, бұйрықтар, өтініштер, хаттар) жинау және дайындау;
- Қазақстан Республикасының тиісті банктерінде, брокерлік компанияларда құжаттарға қол қою үшін Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының уәкілетті тұлғаларының қол қою карталарын тіркеу, Қазақстан Республикасының банктерінен үзінді көшірмелерді жинау, салыстыру есептерін дайындау;
- мәміле шарттарының уақытылы және дұрыс орындалуын қадағалау;
- уақытша бос қаражатты сапалы басқару; - қазынашылық операцияларды жүзеге асыру үшін бағдарламалық құралға деректерді енгізу;
- операциялар бойынша есеп айырысу;
- кастодиандар мен Депозитарий арасындағы активтерді салыстыру;
- корреспондент-банктермен ынтымақтастық мәселелері бойынша, түсініксіз сомалар бойынша, төлем сомасын тексеру бойынша хат алмасуды жүргізу, шетелдік банк-корреспонденттердің сұрауларына уақтылы жауаптар дайындау;
- Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының бюджетін қалыптастыруға қатысу (банктік, кастодиандық және брокерлік қызмет көрсету бойынша баптар) және орындалуын бақылау;
- өз өкілеттіктері шегінде қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және Жалғыз акционердің актілерінің талаптарына сәйкестігіне және сәйкестігіне мониторинг жүргізу;
- Жалғыз акционердің, шетелдік және қазақстандық серіктестердің, министрліктер мен ведомстволардың активтерді инвестициялау мәселелері және Қазынашылық департаментінің құзыретіне кіретін басқа да мәселелер бойынша хат-хабарларын жүргізу; - Жалғыз акционерге, Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Басқармаға және Инвестициялар жөніндегі комитетке ұсынылатын есептерді немесе ақпаратты дайындауға қатысу;
- жылдық есеп үшін ақпарат дайындауға қатысу;
- Қазынашылық департаментінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша аудиторлық ұйымдарға, Қазақстан Республикасының мемлекеттік және уәкілетті органдарына есептер және (немесе) ақпарат беру;
- «Қазақстан қор биржасы» АҚ интернет-ресурсында ақпаратты ашу;
- өз құзыреті шегінде ішкі тәртіп ережелері мен нұсқауларына сәйкес басқа да міндеттерді орындау.

Жұмысқа орналасу шарттары:
1. GPC келісімін жасау;
2. Жұмыс уақыты 9:00-ден 18:00-ге дейін;
3. Түйіндемелер g.maratkyzy@kcm-kazyna.kz электрондық пошта мекенжайына қабылданады Тақырып жолында лауазымның атауын көрсету қажет (құжаттың басын қараңыз).
Позицияның мақсаты:

- халықаралық стандарттарға сәйкес Қоғам мен оның еншілес ұйымдары үшін ESG
саласындағы стратегиялық бастамаларды қалыптастыру; енгізу және іске асырылуына
мониторинг жүргізу;
- Қоғамның инвестициялық қызметіне ESG стандарттарын енгізу/жетілдіру жөніндегі
қызметті жүзеге асыру;
- қоғамның операциялық қызметіне ESG стандарттарын енгізу/жетілдіру жөніндегі қызметті
жүзеге асыру;
- жауапты инвестициялау және/немесе ESG-интеграциялау практикасын дамыту
шеңберінде Қоғамның халықаралық ұйымдармен, қауымдастықтармен әріптестік өзара ісқимылын орнату және дамыту жөніндегі қызметті жүзеге асыру.

Біліктілік талаптары:

1. жоғары экономикалық/экологиялық/техникалық білім. Ғылыми дәрежесінің болуы
құпталады;
2. Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс
тәжірибесі – кемінде 3 жыл;
3. Ұйымның бейініне сәйкес экономикалық қызмет түріндегі жұмыс тәжірибесі (холдингтің
компаниялар тобында және/немесе мемлекеттік басқару органдарында) – кемінде 2 жыл.

Лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті білім:

Арнайы кәсіби талаптар:
- дамудың стратегиялық бағыттары және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары;
- тікелей инвестициялардың негізгі субъектілерінің қызметін білу;
- инвестициялық талдау;
- ESG стандарттарын білу;
- тұрақты даму бойынша есептілікті құрастыру үшін GRI стандарттарын білу;
- тұрақты даму қағидаттары;
- әлеуметтік жауапты инвестициялау қағидаттары;
- менеджмент, макро-және микроэкономика, маркетинг, банк және қаржы те теориясы
мен практикасы;
- тікелей инвестициялар саласындағы тәжірибе;
- ақпаратты жинау, бағалау және талдау әдістері;
- Upper-Intermediate деңгейінен төмен емес ағылшын тілі;
- іс жүргізу және құжат айналымын ұйымдастыру стандарттары.

Өз қызметінде ESG-дамыту жөніндегі мыналарды маман басшылыққа алады:

- Қазақстан Республикасының заңнамасы: Конституция, Кәсіпкерлік кодекс, Азаматтық
кодекс, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Бұқаралық
ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Құқықтық актілер
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, сондай-ақ корпоративтік даму және
стратегия бөлігінде Қоғамның қызметін регламенттейтін Қазақстан Республикасының
өзге де нормативтік құқықтық актілері;
- Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары;
- инвестициялық қызмет саласындағы мемлекеттік бағдарламалық құжаттар;
- Қоғамның іскерлік әдеп кодексі және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары;
- Біріккен Ұлттар Ұйымы әзірлеген жауапты инвестициялау қағидаттары.

Құзыреттерді иеленуге қойылатын талаптар:

- қарым-қатынас және көшбасшылық: сенімді және сабырлы түрде сөйлеседі;
өз ойын жазбаша түрде сенімді түрде жеткізеді; алға қойған мақсаттарына жету үшін басқа
адамдармен үнемі білім мен ақпарат алмасады;
- аналитикалық ойлау және шешім қабылдау: өз бөлімшесінің жұмыс процестерін
өзінің де, іргелес жұмыс учаскелерінде де түсінеді; фактілерге сүйене отырып, жиналған
ақпараттың дұрыс себеп-салдарлық байланыстарын құрады; өзінің жұмыс учаскесіндегі
өндірістік міндеттерді жедел шешеді;
- жұмыс процестеріне әсері: ішкі және (немесе) сыртқы клиенттердің қажеттіліктері
мен күтулерін түсінеді; клиенттерден алынған сұраныстарды сапалы және мерзімінде
орындайды; өз қызметін жақсарту бойынша ішкі және (немесе) сыртқы клиенттердің
сындарлы ұсыныстарына уақтылы жауап береді;
- жұмысты ұйымдастыру: жұмысты белгіленген мерзімде жоспарлайды,
құрылымдайды, ұйымдастырады және орындайды; белгіленген ережелер мен рәсімдерді
ұстанады; түзетуді/дұрыстауды қажет етпейтін қажетті сапа нәтижесін береді;
- өзгеру қабілеті: жаңа жұмыс орындарын оңай игереді; өзінің жұмыс әдістерін әр түрлі
жағдайларға бейімдейді; стрестік жағдайда жоғары сапалы жұмысты сақтайды;
- командалық жұмыс: жалпы корпоративтік мақсаттар мен құндылықтарды бөліседі,
оларды белгілі бір бөлімшенің мақсаттарымен және оның жұмыс міндеттерімен салыстырғанда
басым деп қабылдайды; өзін жалпы нәтижеге қол жеткізетін бөлімшенің бірыңғай
командасының бір бөлігі ретінде сезінеді; әріптестерімен сындарлы және дұрыс қарымқатынас жасайды, ортақ мүдделер негізінде даулы мәселелерді шешеді;
- жауапкершілік: қойылған міндеттерді сапалы және мерзімінде орындайды; өз
жұмысының нәтижелері мен сапасы үшін жауапкершілікті өзіне алады (жетістіктері үшін де,
сәтсіздіктері үшін де); қиындықтар туындаған кезде оларды жою тәсілдерін табады және іске
асырады;
- даму: менеджермен бірге одан әрі даму бағыттарын анықтайды; жаңа білім мен
дағдыларды, соның ішінде өз тәжірибесінен тез үйренеді; өзін-өзі дамыту және кәсіби өсу
мүмкіндіктерін үздіксіз іздейді.

Функционалдық міндеттері:

1) Халықаралық стандарттарға сәйкес Қоғам мен оның еншілес ұйымдары үшін
ESG саласындағы стратегиялық бастамаларды қалыптастыру. Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілері, Қоғамның даму стратегиясы,
Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары шеңберінде мыналарды іске асырады:
- Қоғамның ESG саласындағы стратегиялық, регламенттеуші және әдіснамалық
құжаттарын (оның ішінде халықаралық стандарттарға сәйкес) әзірлеу және іске асыру
мониторингі;
- осы салада Қоғамның еншілес компанияларын әдіснамалық қолдауды жүзеге асыру;
- жауапты инвестициялау бойынша үздік халықаралық тәжірибелерді талдау және
оларды Қоғам мен оның еншілес ұйымдарының жұмысына енгізуді/қолдануды
қамтамасыз ету;
- ESG саласындағы үздік халықаралық тәжірибелерді ескере отырып, презентациялық
материалдарды, ұсыныстар мен бастамаларды дайындау.
2) Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының инвестициялық қызметіне ESG
стандарттарын енгізу. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері,
Қоғамның стратегиясы, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары шеңберінде мыналарды
іске асырады:
- жасыл экономика саласында халықаралық стандарттар мен үздік тәжірибелерді енгізу,
олардың орындалуын бақылау және мониторинг жүргізу;
- қоғамның және портфельдік компаниялардың ESG тәуекелдерін анықтау, бағалау және
мониторинг жүргізу бойынша ішкі нормативтік құжаттарды әдістемелік қолдау, әзірлеу,
өзектендіру;
- үздік халықаралық практикаларға сәйкес қоғамды жауапты инвестициялауды
дамытудың негізгі бағыттары мен тұжырымдамасын әзірлеу жөніндегі үйлестіру
жұмысы;
- оның барлық өмірлік кезеңдерінде қоғам қаржыландыратын жобалармен байланысты
әлеуетті экологиялық және әлеуметтік проблемаларды жұмсарту/митигациялау
жөніндегі болжамды іс-шараларды айқындау, жетілдіру бойынша әдіснамалық қолдау;
- ESG саласындағы бастамаларды анықтау, оларды шоғырландыру және интеграциялау
бойынша әдіснамалық қолдау, сондай-ақ олардың орындалуын мониторингілеу және
іске асыру тиімділігін бағалау;
- инвестициялық қызметке жауапты инвестициялауды енгізудің халықаралық
тәжірибелері туралы талдамалық ақпаратты/деректерді дайындау, жинау;
- қоғам басшылығына тиісті қорытындылар және/немесе ұсыныстар дайындау, сондайақ департаменттің құзыретіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның ішкі нормативтік
құжаттарын әзірлеу/келісу.
3) Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының операциялық қызметіне ESG
стандарттарын енгізу. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері,
Қоғамның даму стратегиясы, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары шеңберінде
мыналарды іске асырады:
- Қоғам және оның еншілес ұйымдары шеңберінде ESG қағидаттарын әзірлеу,
өзектендіру және енгізу;
- Қоғамның және еншілес компаниялардың операциялық қызметіне ESG стандарттарын
енгізудің халықаралық тәжірибелері туралы талдамалық ақпаратты/деректерді
дайындау, жинау.
4) Жауапты инвестициялауды дамыту мақсатында Қоғамның және оның еншілес
ұйымдарының халықаралық ұйымдармен, бизнес-ұйымдармен, даму
институттарымен және қаржы институттарымен өзара іс-қимылын белгілеу
және дамыту. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері, Қоғамның
даму стратегиясы, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары шеңберінде мыналарды іске
асырады:
- ынтымақтастық қатынастарды одан әрі жолға қою және тәжірибе алмасу мақсатында
жеке капитал нарығының ойыншыларын іздеу және талдау;
- тәжірибе алмасу, әріптестік өзара іс-қимылды белгілеу және дамыту және ESG
стандарттарын интеграциялау мәселелері бойынша уағдаластықтарды іске асыру
мақсатында даму институттарымен, қаржы институттарымен және инвестициялық
қоғамдастықпен өзара іс-қимыл бойынша жұмыс;
- жауапты инвестициялау саласында танылған халықаралық
қауымдастықтармен/институттармен өзара іс-қимыл бойынша жұмыс;
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен, Қоғамның Жалғыз
акционерімен және еншілес ұйымдарымен ESG стандарттарын Қоғам қызметіне
интеграциялау мәселелері бойынша өзара іс-қимыл;
- өз құзыреті шеңберінде жұмыс топтарының, комиссиялардың құрамына,
келіссөздерге қатысу.
5) Қоғамның халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылын талдамалық,
анықтамалық-ақпараттық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету. Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілері, Қоғамның стратегиясы, Қоғамның ішкі
нормативтік құжаттары шеңберінде мыналарды іске асырады:
- Қоғам қызметін талдамалық, анықтамалық-ақпараттық және ұйымдастырушылық
сүйемелдеу;
- Қоғамның даму стратегиясында айқындалған қызмет бағыттарында талдау жүргізу
және ұсынымдар әзірлеу.
6) Департаменттің жетекшілік ететін бағдарламалары бойынша шығыстарды
әкімшілендіру. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері,
Қоғамның стратегиясы, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары шеңберінде мыналарды
іске асырады:
- Департамент басқаратын бюджеттік баптар бөлігінде Қоғамның және оның еншілес
ұйымдарының бюджетін қалыптастыруға және түзетуге қатысу;
- сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бағасының негізділігі
тұрғысынан маркетингтік зерттеулер жүргізу;
- Департамент құзыреті шеңберінде Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының даму
жоспарын, жылдық бюджетін, Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының тауарларын,
жұмыстары мен қызметтерін сатып алу жоспарын орындау;
- сатып алу рәсімдері (департамент әкімшілендіретін баптардың тізбесіне кіретін
Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес шарттардың, тендерлік құжаттаманың
жобаларын қарауды және келісуді, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтерді сатып алуға байланысты техникалық ерекшеліктерді, актілерді және өзге
де құжаттамаларды әзірлеуді қамтамасыз етеді);
- отандық тауар өндірушілер арасында сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің үлесін арттыруға бағытталған іс-шараларды өткізу;
- департамент жетекшілік ететін шарттардың орындалуын қамтамасыз ету және
мониторинг жүргізу;
- төлем құжаттарын қалыптастыру;
- жеткізілген тауарлар, жұмыстар мен қызметтер бойынша қабылдау-тапсыру актілерін
жасау;
- Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Қоғам басшылығына есептілік беру.

Жұмысқа орналасу шарттары:

1. АҚС шартын ресімдеу;
2. Түйіндеме мына электрондық мекенжайға қабылданады: g.maratkyzy@kcm-kazyna.kz
Хаттың тақырыбында лауазымның атауын көрсету қажет (құжаттың басын қараңыз).

Біздің тобымызға қосылыңыз